Chính sách bảo mật

1.Mục đích & phạm vi thu thập.


Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên zoovi.net bao gồm: họ và tên, email, số điện thoại của người dùng. Đây là các thông tin mà zoovi.net cần thành viên cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và để zoovi.net liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới hộp thư điện tử và số điện thoại liên lạc của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho zoovi.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.Phạm vi sử dụng thông tin.


- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và zoovi.net
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích liên hệ tư vấn & trợ giúp thành viên.

3.Thời gian lưu trữ thông tin.


Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của zoovi.net